ADR

ADR - farligt gods

ADR är ett europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Den svenska

versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

(MSB). Innan MSB bildades 1 januari 2009 gavs ADR-S ut av Räddningsverket. ADR är en förkortning

för European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.


Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Räddningsverket eller

annan behörig myndighet. Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd

omfattas inte av kravet på förarutbildning. Enligt SRVFS 2004:14 (ADR-S) krävs däremot utbildning i

de regler som rör deras arbetsuppgifter och ansvarsområde.

Intyget visar att föraren deltagit i s.k. ADR-utbildning och genomgått godkänt prov avseende de

särskilda krav som måste uppfyllas för transport av farligt gods.


För att erhålla ADR-intyg med behörighet att transportera explosiva ämnen, radioaktiva ämnen och

tankar krävs dessutom specialutbildning. ADR-intyget gäller i fem år. Det går att förnya intyget när

som helst inom den 12-månadersperiod som föregår intygets utgångsdatum. En påminnelse skickas

ut sex månader innan intyget upphör att gälla.

DOKUMENT ATT LÄSA